GKP Grupa Kancelarii Prawnych
DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA
PRAWNE 

Radca Prawny Maciej Łokaj

Maciej Łokaj – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (nr wpisu ŁD–M 1823).

 

Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, m .in. szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Jako ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie oraz LEX Ochrona Zdrowia, współpracuje z największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim – Wolters Kluwer SA.

 

Preferowane obszary działalności to prawo ochrony zdrowia, prawo medyczne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo autorskie, prawo stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i fundacji.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Ważniejsze publikacje powstałe we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer SA (autorstwo i współautorstwo):

 1. Zasady odpowiedzialności cywilnej lekarzy względem podmiotów leczniczych – odpowiedzialność deliktowa
 2. Postępowania kontrolne prowadzone na podstawie przepisów nowej ustawy refundacyjnej
 3. Zasady odpowiedzialności cywilnej lekarzy względem podmiotów leczniczych – odpowiedzialność kontraktowa
 4. Postępowania kontrolne prowadzone w stosunku do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich
 5. Należyte prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta
 6. Zagadnienie podwójnego kontraktowania w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej
 7. Transgraniczna opieka zdrowotna – korzyści i wyzwania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 8. Kształtowanie odpowiedzialności lekarzy z tytułu wystawianych recept refundowanych – regulacje ustawowe i umowne
 9. Wyraz wdzięczności czy łapówka – analiza zagadnienia odpowiedzialności lekarzy na podstawie art. 228 Kodeksu karnego
 10. Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe – krok po kroku
 11. Skutki procesu przekształcenia dla nieruchomości znajdujących się w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 12. Proces przekształcenia a kryterium wypłacalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 13. Akt przekształcenia jako podstawowy dokument ustrojowy komercjalizowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 14. Organy SP ZOZ-u w procesie przekształcenia - rola i obowiązki
 15. Obowiązek przyjęcia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w świetle art. 44 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 16. Zagadnienie jawności ofert składanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w świetle orzecznictwa sądowego;
 17. Kryterium ciągłości i kompleksowości w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy z NFZ
 18. Klauzula antykonkurencyjna w praktyce działania podmiotów leczniczych
 19. Problematyka finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych cudzoziemcom spoza UE oraz EFTA w przypadkach nagłych
 20. Proces łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 21. Proces likwidacji podmiotu leczniczego
 22. Problematyka obsadzania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami
 23. Spółka cywilna jako forma prowadzenia lekarskich i pielęgniarskich praktyk zawodowych
 24. Spółki osobowe (jawna, partnerska) jako formy prowadzenia lekarskich i pielęgniarskich praktyk zawodowych
 25. Problematyka obsadzania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 26. Autoryzacja i ocena jakości badań laboratoryjnych w medycznym laboratorium diagnostycznym
 27. Zasady wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 28. Badanie materiału w laboratoriach diagnostycznych – zakres i warunki
 29. Zasady pobierania przez personel medyczny materiału do badań diagnostycznych
 30. Dokumentacja medyczna w laboratorium diagnostycznym
 31. Specyfika umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 32. Zasady postępowania kontrolnego prowadzonego w laboratoriach diagnostycznych przez samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych
 33. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – regulacje i ich skutki dla podmiotów leczniczych
 34. Udostępnianie informacji publicznej w praktyce podmiotów leczniczych
 35. Zasady i warunki realizacji programów lekowych
 36. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w praktyce funkcjonowania kierownictwa podmiotów leczniczych
 37. Opieka transgraniczna w świetle regulacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 38. Opieka transgraniczna w świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej
 39. Zasady postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia – znaczenie i praktyka
 40. Odpowiedzialność majątkowa za długi szpitali klinicznych
 41. Rejestracja indywidualnych i grupowych praktyk medycznych - obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz warunki jakie należy spełnić aby wpis uzyskać
 42. Rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą w formie spółki prawa handlowego
 43. Rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą w rejestrach działalności regulowanej
 44. Gospodarowanie aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 45. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w szpitalach a ryzyko naruszenia ich dóbr prawem chronionych
 46. Kontrola działalności podmiotów leczniczych - postępowanie skargowe przed sądami administracyjnymi
 47. Reklama produktów leczniczych w świetle nowej ustawy refundacyjnej
 48. Skutki ustawy refundacyjnej dla podmiotów leczniczych
 49. Spółki kapitałowe jako forma prowadzenia działalności leczniczej
 50. Umowa, statut i regulamin organizacyjny w podmiotach leczniczych
 51. Systemy i rozkłady czasu pracy w ustawie o działalności leczniczej
 52. Umowa najmu jako forma gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 53. Umowa użyczenia jako forma gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 54. Prawo ochrony zdrowia – co przyniesie rok 2014 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą?
 55. Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – znaczenie dla podmiotów leczniczych
 56. Kontrola podmiotu leczniczego – zakres i praktyka
 57. Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących Rzecznika Praw Pacjenta oraz instytucji sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego
 58. Proces rozszerzania i ograniczania zakresu działalności podmiotu leczniczego
 59. Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących dokumentacji medycznej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 60. Przekształcenia szpitali – czy nowe przepisy przyniosły zamierzony efekt?
 61. Wykonywanie zawodu sekretarki medycznej - zakres i kompetencje
 62. Bezpieczeństwo pacjentów i personelu w praktyce funkcjonowania szpitali
 63. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – zakres i znaczenie dla podmiotów leczniczych
 64. Rok 2015 w ochronie zdrowia – co czeka świadczeniodawców?
 65. Podmiot leczniczy jako pracodawca – najważniejsze zmiany w prawie w roku 2015
 66. Kontrola działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzona przez podmiot tworzący – zakres i praktyka
 67. Projekt ustawy o zdrowiu publicznym - zakres regulacji i skutki
 68. Udostępnianie dokumentacji medycznej w toku postępowań kontrolnych
 69. Dostęp do danych medycznych przez personel niemedyczny – zakres uprawnień i ograniczenia
 70. Postępowanie z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności leczniczej
 71. Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej
 72. Udostępnianie dokumentacji medycznej organom rentowym
 73. Zbiory danych osobowych w praktyce działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 74. Założenia do projektu zmian ustawy o działalności leczniczej (projekt z dnia 21.12.2015 r.) 
 75. Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r.
 76. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 maja 2016 roku)
 77. Projekt zmian ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 października 2016 roku)
 78. Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 r.

 REFERENCJE

 

KONTAKT:


mlokaj@gkplodz.pl

 

                nr telefonu: + 48 500 26 97 97